Maya Ilieva - дамски бански, плажни облекла
Безплатна доставка над 200 лв (0)
Общи условия
 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.MAYAILIEVA.COM,
собственост на „Мая Илиева” ЕООД

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта www.mayailieva.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и “Мая Илиева” ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите и информацията от сайта за лични и нетърговски цели при спазване на изложените по-долу условия. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и “Мая Илиева” ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта www.mayailieva.com . Настоящите общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.

Ползвателят има право и е длъжен да използва услугата добросъвестно и по предназначение. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични и нетърговски цели. „Мая Илиева” ЕООД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения в съществуващите и създадени впоследствие форуми или блогове.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ:

Търговско наименование (фирма): „Мая Илиева” ЕООД
Единен идентификационен код: 204130121 Т
елефон за контакти: 0885 556 398
Електронна поща: office@mayailieva.com
Уебсайт: mayailieva.com

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
1. "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.mayailieva.com , собственост на „Мая Илиева” ЕООД.
2. „ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
3. „ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
4. "УСЛУГА/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта;
5. „ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ”
- доставчикът предоставя възмездно Стоки от разстояние на ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
- срещу предоставените от Доставчика стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща цената на поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка поръчка от сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна. - доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в предлаганите стоки, техните параметри и характеристики. Доставчикът има право да променя информацията, публикувана на сайта без предварително уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ.
6. „IP АДРЕС” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
7. "НЕКОРЕКТНО / НЕПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
8. "ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на ПОТРЕБИТЕЛИ по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.
9. „ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
10. „ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

III. Авторски права


Всички авторски права, съгласно Закона за авторското право и сродните му права, са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на в Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от доставчика. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

IV. Конфиденциалност

4.1. „Мая Илиева” ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
4.2. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
4.3. „Мая Илиева” ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на партньори).
4.4. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Мая Илиева” ЕООД на следния адрес или email за контакти: office@mayailieva.com
4.5. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите. V. Ограничаване на отговорността
5.1. „Мая Илиева” ЕООД поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Мая Илиева” ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
5.2. „Мая Илиева” ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
5.3. „Мая Илиева” ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
5.4 „Мая Илиева” ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VІ. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ


6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от дружеството услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до интернет.
6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез уебсайта, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от дружеството.
6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от дружеството услуги да не зарежда, разполага на сървър на дружеството и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали: а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; в. с порнографско или открито сексуално съдържание; д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти; е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация; ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология; к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност; м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от дружеството услуги: а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; б. да уведомява незабавно дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; в. да не се представя за друго лице; г. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от интернет потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).
6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от дружеството услуги. Дезактивирането на предоставяне на определени услуги не води до прекратяване на договора.
6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на уебсайта, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.
6.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от сайта услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на уебсайта, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

VII. Права и задължения на дружеството

7.1. Дружеството се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на услугите.
7.2. Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.
7.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство дружеството съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на сайта, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на дружеството или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
7.4. Дружеството има правото да поставя на всяка от страниците на уебсайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от дружеството или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на дружеството, като последното не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на уебсайта.
7.5. Дружеството има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от дружеството.
7.6. Дружеството има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания;
7.7. Дружеството има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до услугите, когато, по преценка на дружеството или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.
7.8. Дружеството си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез уебсайта, като не е необходимо предварително да уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ.

V ІІI. Лични данни

8.1. Дружеството има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, електронна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта.
8.2. Дружеството полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
8.3. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
8.4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, дружеството ясно обозначава задължителния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
8.5. Дружеството събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от дружеството. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за дружеството.
8.6. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до дружеството на посочените адрес.
8.7. Дружеството се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползваните от него Услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент; б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на дружеството; в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на дружеството за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите; д/ други посочени в закона случаи.
8.8. При използване на Уебсайта, дружеството има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на сайта и/или дружеството във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява на сървъри на дружеството и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение, дружеството съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
8.9. Дружеството има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

IX . Промени


9.1. „Мая Илиева” ЕООД си запазва правото да актуализира и да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия в разумен срок след настъпването на посочените промени. Ползвателите, които използват Услугата без регистрация, приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
9.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
9.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
9.4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ползватели на www.mayailieva.com от момента на приемането им. Настоящите Общи условия са приети с решение на 30.09.2018 г. и влизат в сила веднага.

ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ   
Maya Ilieva - дамски бански, луксозни дамски бански
Меню
Начало
За нас
Блог
Контакти
Категории
Дамско бельо
Дамски бански
Плажни облекла
Полезна информация
Поръчка и Доставка
Често Задавани Въпроси
Блог
Контакти
адрес : гр. Варна
ул. Цар Гавраил Радомир 7
тел.: +359 885/556398
office@mayailieva.com

За търговци и цени на едро: 
office@mayailieva.com
т
ел: +359 885/556398
2024, Всички права запазени. Общи условия / Защита на личните данни